Loading...
deutsch
français
polski

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE PIZZATAINMENT

Dla występujących w dokumencie określeń osób (np. Uczestnik, Zwycięzca, Konsument) forma męskoosobowa została użyta wyłącznie ze względu na ekonomię języka, natomiast odnoszą się one do osób każdej płci.

Regulamin uczestnictwa dotyczy konkursu Pizzatainment ogłoszonego na stronie www.pizzatainment.com („strona internetowa konkursu”).

 1. Organizator konkursu i ochrona danych osobowych
  1. Organizatorem powyższego konkursu jest Freiberger Lebensmittel GmbH, Zerpenschleuser Ring 1, 13439 Berlin.
  2. Informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych: freiberger-pizza.com/Datenschutz.
  3. Przeprowadzenie konkursu zlecono agencji bürozwei GmbH & Co. KG, Theodor-Heuss-Allee 21, 28215 Bremen, Niemcy (dalej: Agencja).
 2. Uczestnictwo w konkursie
  1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, która zaakceptowała niniejszy regulamin i zamieszkuje na terenie Niemiec, Austrii, Francji lub Polski.
  2. Minimalny wiek Uczestnika wynosi 18 lat. Organizator ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Uczestnika/Zwycięzcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Jeśli Organizator wysunie takie żądanie, a Uczestnik/Zwycięzca nie przedłoży ww. dokumentu w wymaganym terminie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia tego Uczestnika/Zwycięzcy z udziału w konkursie/grona zwycięzców.
  3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć Uczestnika z udziału w powyższym konkursie, jeśli nie przestrzega on niniejszego regulaminu.
 3. Początek i koniec przyjmowania zgłoszeń
  1. Konkurs „Teenage Mutant Ninja Turtles” rozpoczyna się 01.08.2023 r. o godz. 09:00 czasu niemieckiego (MEZ) („początek przyjmowania zgłoszeń”). Konkurs kończy się 31.10.2023 r. o godz. 23:59 czasu niemieckiego (MEZ) („koniec przyjmowania zgłoszeń”).
  2. Aby wziąć udział w konkursie, przed końcem przyjmowania zgłoszeń należy spełnić wszystkie opisane w regulaminie warunki uczestnictwa.
 4. Zasady uczestnictwa (niezbędne działania wymagane do uczestnictwa w konkursie)
  1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi nabyć 1 (jedną) objętą akcją pizzę marki Pizzatainment. Pizzę można zakupić w lokalnych supermarketach, posiadających ją w swojej ofercie. Sklepy nie są włączone w organizację i przeprowadzenie konkursu. Poszczególne sklepy prowadzą działają w oparciu o własne regulaminy i zasady ochrony danych osobowych, na które Organizator nie ma wpływu.
   Stronę internetową konkursu można otworzyć, skanując znajdujący się na opakowaniu pizzy kod QR lub ręcznie wpisując podany tam adres strony. Na stronie internetowej konkursu należy następnie wybrać/kliknąć właściwą akcję promocyjną.
   Kolejną czynnością jest znalezienie wewnątrz opakowania pizzy kodu (krok 1/2) i wpisanie go w przewidzianym polu na stronie internetowej konkursu (krok 2/2).
  2. Podczas rejestracji (krok 1/2 na stronie internetowej konkursu) Uczestnik musi podać następujące dane:
   • zwrot grzecznościowy,
   • imię i nazwisko,
   • kraj,
   • data urodzenia w formacie dzień/miesiąc/rok,
   • adres e-mail,
   • kod uczestnictwa (znajdujący się na wewnętrznej stronie opakowania).
   Wyłączną odpowiedzialność za poprawność przesyłanych danych ponosi Uczestnik. Organizator nie ma obowiązku ustalania poprawnych danych.
  3. W czasie trwania konkursu (patrz III. Początek i koniec przyjmowania zgłoszeń) Uczestnik może wielokrotnie rejestrować zgłoszenie we własnym imieniu, jednak za każdym razem musi dysponować nowym, ważnym kodem uczestnictwa. Kody uczestnictwa są jednorazowe i obowiązują jedynie w ramach wskazanej akcji. Uczestnikowi zabrania się wpływania na przebieg konkursu za pomocą programów komputerowych, algorytmów bądź innych metod manipulacji. Uczestnik musi samodzielnie podjąć niezbędne działania wymagane do uczestnictwa w konkursie.
 5. Wygrana 
  1. Konkurs daje szansę na wygranie następujących nagród:
   • 1 z 4 deskorolek
   • 1 z 10 mieszanek przypraw (Ankerkraut Pizza New York Style Spice)
   • 1 z 5 kodów rabatowych (kod rabatowy o wartości 20 € do sklepu Spreadshirt na produkty z motywem TMNT)
   • 1 z 2 zestawów zabawek (skład zestawu: 1x Pizza Fire Van + 1x figurka TMNT)
   Rzeczywisty wygląd ww. nagród może różnić się od grafik zamieszczonych na stronie internetowej. Organizator konkursu dysponuje nagrodami i decyduje o ich przyznaniu według własnego uznania.
  2. Nie dopuszcza się możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Prawa do nagrody nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
  3. Koszty wysyłki na adres zamieszkania Zwycięzcy ponosi Organizator. Grafiki przedstawiające nagrody rzeczowe na stronie internetowej konkursu oraz opakowaniach objętej akcją pizzy mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor, wykonanie itp. poszczególnych nagród mogą odbiegać od zaprezentowanych modeli przykładowych. Organizator ma prawo zapewnić rzecz odpowiadającą modelowi przykładowemu, o tym samym gatunku i tej samej jakości. Miejscem świadczenia jest siedziba Organizatora.
 6. Wyłanianie zwycięzców, powiadamianie o wygranej i wysyłka nagród
  1. Wyłonienie zwycięzców z puli wszystkich zgłoszeń następuje zazwyczaj drogą losowania w ciągu 1-5 dni roboczych od daty przyjętej za koniec przyjmowania zgłoszeń. Jeden Uczestnik nie może wygrać kilku nagród. W przypadku wygranej, z zastrzeżeniem weryfikacji spełnienia warunków opisanych w regulaminie uczestnictwa, Zwycięzca otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Od tego momentu Zwycięzca w ciągu maksymalnie trzech tygodni musi odpowiedzieć na e-mail z powiadomieniem (również w formie e-maila) i potwierdzić, że przyjmuje nagrodę oraz podać swój adres korespondencyjny. Jeśli Zwycięzca nie odpowie na powiadomienie, traci prawo do nagrody, a Organizator może wylosować Alternatywnego Zwycięzcę.
  2. Uczestnicy, którzy nie wygrali nagrody, nie otrzymają osobnego powiadomienia.
  3. Jeśli Zwycięzca naruszył zasady regulaminu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia Alternatywnego Zwycięzcy.
  4. Ze względów technicznych kody uczestnictwa zostały losowo podzielone na kody biorące udział w losowaniu i kody niebiorące udziału w losowaniu. Uczestnik, który zarejestrował kod biorący udział w losowaniu, kwalifikuje się do późniejszego losowania Zwycięzców. Rejestrując kod niebiorący udziału w losowaniu, Uczestnik bezpośrednio po rejestracji na stronie internetowej otrzymuje informację, że jego kod nie wygrywa. Organizator konkursu nie ma wpływu na podział kodów na opisane kategorie. Podział ten jest przypadkowy.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Za szkody spowodowane zwykłym niedbalstwem Organizator odpowiada jedynie w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umowy i w zakresie ograniczonym do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Obowiązki wynikające z umowy to takie, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i których wypełnienia oczekuje Uczestnik.
  2. Nieprzewidziane awarie systemu mogą prowadzić do tymczasowej lub trwałej niedostępności systemu oraz utraty danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego szkody lub utratę danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody doznane przez Uczestnika na skutek działań innych Uczestników korzystających ze strony internetowej. Ograniczenia opisane w punkcie b nie obowiązują w przypadkach opisanych w punkcie a.
 8. Zakończenie konkursu i ograniczenia związane z jego przebiegiem
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wycofania usług i funkcjonalności oferowanych na jego stronach internetowych bez podania powodu.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania albo zakończenia konkursu, jeśli przemawiają za tym obiektywne powody. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń względem Organizatora.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.
  2. Organizator w dowolnym momencie może w całości lub częściowo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu uczestnictwa na osoby trzecie, aby umożliwić przeprowadzenie akcji promocyjnej.
  3. Niniejszy regulamin uczestnictwa podlega prawu niemieckiemu.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.
  5. Uczestnik może pobrać niniejszy regulamin uczestnictwa w formacie PDF, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce lub otwierając prawym klawiszem myszy menu rozwijalne i klikając „Zapisz jako”.